I. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Duczmal Dietetyka przy ul. Ostrowskiej 34, posiadającej NIP: 6222609503; tel.+48 539102626; email: biuro@duczmaldietetyka.pl

II. Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarza twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej po przez maila/formularz kontaktowy).

Ponadto, Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarza twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dietetycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji, które będą wykorzystane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług dietetycznych online, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

III. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

· świadczenie dla Ciebie usług opisanych w Regulaminie,
· umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty · komunikacja z Użytkownikiem
· zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną

Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dietetycznych w tym układania jadłospisów, konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Dietetykowi Ewelinie Duczmal świadczenie usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości, a także poinformowania o przyjmowanych lekach stałych i doraźnych oraz suplementach. Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

IV. Dietetyk Ewelina Duczmal może przekazać twoje dane osobowe (tj. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, datę urodzenia) następującym kategorią odbiorców:
· firmie księgowej,
· kancelarii prawnej,
· firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Ewelina Duczmal Dietetyka

Ewelina Duczmal Dietetyka przekazuje podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach serwisu www.duczmaldietetyka.pl. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

V. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: · gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, · · · gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po jej odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata.

VI. Prawa Użytkowników.

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili.
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@duczmaldietetyka.pl
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienie żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VII. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Ewelina Duczmal Dietetyka informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Ewelina Duczmal Dietetyka dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Dietetyk Ewelina Duczmal na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Eweliny Duczmal Dietetyka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznałam, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Ewelina Duczmal Dietetyka będzie przechowywała twoje dane osobowe przez okres 10 lat. Po zakończeniu tego okresu twoje dane osobowe zostaną usunięte.

IX. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – seryjnych, stałych i przedmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

X. Masz prawo do:

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Ewelina Duczmal Dietetyka nie będzie przetwarzała już danych osobowych w tym celu.

 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Masz prawo do uzyskania od Eweliny Duczmal Dietetyka potwierdzenia, czy Dietetyk Ewelina Duczmal przetwarza twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Ewelina Duczmal Dietetyka może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo możesz:

· uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
· uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Ewelina Duczmal Dietetyka.

 1. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Ewelina Duczmal Dietetyka są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.

Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

· cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
· dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarzała te dane osobowe,
· wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Ewelina Duczmal Dietetyka nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Ewelina Duczmal Dietetyka może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać, aby twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

· gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
· gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
· gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
· gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Ewelina Duczmal Dietetyka Dietetyk, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyła Ewelina Duczmal Dietetyka. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Ewelina Duczmal Dietetyka przesłała te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XI. Ewelina Duczmal Dietetyka dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

· używanie certyfikowanych i bezpiecznych połączeń SSL,
· używanie haseł i innych zabezpieczeń dostępu,
· regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
· kontrolowanie dostępu do danych,
· metody anonimizacji.

XII. Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

· przez formularz kontaktowy, email biuro@duczmaldietetyka.pl, telefonicznie +48 5390102626 lub korespondencyjnie na adres siedziby firmy Ewelina Duczmal Dietetyka, ul. Ostrowska 34, 63-405 Sieroszewice.