I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych Ewelina Duczmal Dietetyka i z serwisu www.duczmaldietetyka.pl

2. Właścicielem serwisu jest Ewelina Duczmal Dietetyka, ul. Ostrowska 34, NIP: 6222609503. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.duczmaldietetyka.pl są zastrzeżone.

3. Ewelina Duczmal Dietetyka jest usługodawcą w zakresie doradztwa żywieniowo-medycznego oraz układania planów żywieniowych.

4.Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która na stronie www.duczmaldietetyka.pl akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zamawia usługę oferowaną przez Ewelina Duczmal Dietetyka.

5. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Ewelina Duczmal Dietetyka jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Podjęcie współpracy wiąże się z akceptacją regulaminu.

6. Użytkownik ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Ewelina Duczmal Dietetyka. Dotyczy to zarówno tekstów, fotografii jak i publikacji prasowych zamieszczonych na stronie www.duczmaldietetyka.pl

II. Obowiązki Pacjenta

1. Zamawiający po wysyłaniu maila lub kontakcie  telefonicznym, w którym ustala termin wizyty. Wskazuje komunikatora prze który chce prowadzić rozmowę (Skype, Signal, WatsApp, Messenger, Viber, Meets) oraz przedstawia cel wizyty i swoich oczekiwań. W odpowiedzi otrzymuje do wypełnienia formularz (dzienniczek żywieniowy) w którym podaje informacje dotyczące spożywania produktów i potraw obejmujących 3 dni. Tym samym dostarczy to informacje pozwalające ocenić dotychczasowy sposób żywienia.

2. Przed przystąpieniem do konsultacji dietetycznej należy opłacić wizytę. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności wg cennika zamieszczonego na stronie w zakładce oferta. Przelew najpóźniej można przesłać w dniu rozmowy warunkiem jest jednak przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu przed konsultacją.  Z uwagi na personalizację jadłospisu do pracy nad nim przystępuję dopiero po zakończonej wizycie.

3. Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne wg przedstawionemu mu oświadczeniu zgody na leczenie. Umieszczonej na dole strony.

4. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg przedstawionemu mu oświadczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pacjent w przypadku braku możliwości pojawienia się na umówionej wizycie online, zobowiązany jest wizytę tą odwołać poprzez kontakt mailowy biuro@duczmaldietetyka.pl lub telefoniczny +48 539 102 626  z dietetykiem.

Odwołanie wizyty powinno odbyć się najpóźniej 1 dzień przed planowaną wizytą, w uzasadnionych przypadkach (wypadki losowe, choroba, itp.) dietetyk dopuszcza odwołanie wizyty w ten sam dzień.

Nieodwołanie wizyty będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 100zł.

III. Obowiązki usługodawcy

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, usługodawca po odbytej konsultacji dietetycznej zobowiązuje się do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego w terminie do 10-iu dni roboczych. Natomiast zalecenia żywieniowe wysyłane są w terminie do 2-ch dni roboczych.  

2. W razie uzasadnionej potrzeby usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie, wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania opieki dietetycznej ustalonej na pierwszej wizycie.

IV. Ochrona danych osobowych i prywatności

Ewelina Duczmal Dietetyka  przetwarza twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej po przez maila/formularz kontaktowy).

Ponadto, Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarza twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dietetycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu.

Natomiast w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Ewelina Duczmal Dietetyka przetwarza te dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody celem indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji.

Szczegóły stosowanej ochrony danych osobowych znajduj się w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

V. Płatności

1.Cennik usług dietetycznych jest ważny do odwołania.

2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.

VI. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

W ofercie znajdują się konsultacje żywieniowo-medyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz zaleceń żywieniowych.

Konsultacje prowadzone są  telefonicznie lub wideo-rozmowę prowadzoną przez komunikatory internetowe. Zalecenia i jadłospisy wysyłane są na są na adres mailowy wpisany przez pacjenta w formularzu umieszczonego w zakładce kontakty stanowiący formularz zamówienia usługi. Informacja o cenach podane są w zakładce oferta.

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie.

W przypadku wątpliwości odnośnie przeprowadzonej konsultacji, dietetyk Ewelina Duczmal wysyła do pacjenta e-maila z prośbą o dodatkowe udzielenie informacji.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM DANYCH WRAŻLIWYCH

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, tj. stanu swojego zdrowia, które będzie wykorzystane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług dietetycznych online, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

1) Wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu żywieniowo-medycznego, przeprowadzonego przez dietetyka p. Ewelinę Duczmal, na konsultacjach dietetycznych online za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wiedeo-rozmowy, które są zgodne z prawdą oraz rzetelne, a także zgodne z moimi preferencjami żywieniowymi, w związku z czym nie będę rościć sobie żadnych pretensji z tego tytułu;

2) Nie doszło do zatajenia przez mnie informacji o znanych mi chorobach, na które cierpię bądź mogę cierpieć, a także że poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach stałych i doraźnych oraz suplementach.